తెలంగాణ పంచాయతీ సెక్రటరీ (Telangana Panchayat Secretary)

Material:

=====>>> Polity Material (TM)   <<<=====

=====>>> S and T Material (TM)   <<<=====

                                                  =====>>>  ప్రపంచ భూగోళశాస్త్రం నోట్స్ –  డౌన్ లోడ్ <<<=====

=====>>>  ఇండియన్ హిస్టరీ నోట్స్ –  డౌన్ లోడ్ <<<=====

=====>>>  తెలంగాణ ఉద్యమ చరిత్ర నోట్స్ –  డౌన్ లోడ్ <<<=====

=====>>>   భారతీయ భౌగోళిక శాస్త్రం – నోట్స్ డౌన్ లోడ్   <<<=====

=====>>>   Biology , Physics and Chemistry Material (TM) – Free Download   <<<=====

=====>>>   Material  (English Medium) <<<=====

Practice Tests:

=====>>> All Practice Tests (TM)  <<<=====

=====>>> TS Panchayat Raj – Model Paper – 1 <<<=====

=====>>> TS Panchayat Raj – Model Paper – 2 <<<=====

=====>>> PR GRAND TEST Key <<<=====

 

Course Information

Categories:

Course Instructor

Online IAS Online IAS Author
0%

Live Classes

Paper II – PR Act

Paper II – Rural Development Programmes

Paper II – TS PR Act

Indian History

Indian Polity

Geography

Indian Economy

Disaster Management

S and T

General Science

Telangana Geography

TS History

Telangana Movement

 

Course Information

Categories:

Course Instructor

Online IAS Online IAS Author

Live Classes

Paper II – PR Act

Paper II – Rural Development Programmes

Paper II – TS PR Act

Indian History

Indian Polity

Geography

Indian Economy

Disaster Management

S and T

General Science

Telangana Geography

TS History

Telangana Movement

error: Content is protected by OnlineIAS.com !!