మొదటి మరియు రెండవ పరిపాలన సంస్కరణల కమిషన్లు

APPSC (Group 1) Rs. 33,999/- | TSPSC (Group 1) Rs. 39,999/- | APPSC/TSPSC (Group 2 - 12,499/-) | SI & Constable (AP/TS) Rs. 8,499/- | GS 2021/22 (AP/ TS) Rs. 7,999/- | Last Date: July 31st, 2021Click Here
+ +